Algemene voorwaarden Van Laarhoven & Partners

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen ons en onze opdrachtgevers aangegaan, met betrekking tot administraties, jaarrekeningen, adviezen en andere opdrachten.

2.  Afwijkende voorwaarden zijn alleen geldig, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Hierbij wijzen wij uitdrukkelijk alle door opdrachtgever andersluidende voorwaarden af.

Offertes / Totstandkoming overeenkomst

3. Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten ons niet een opdracht te aanvaarden.

4. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor ons pas bindend, indien zij door ons zijn aanvaard, hetzij schriftelijk, hetzij door het feitelijk ter hand nemen van de werkzaamheden. Toezending van offertes, brochures of informatie, in welke vorm dan ook, zal nooit leiden tot de verplichting voor ons een opdracht te aanvaarden.

5.  Wij behouden ons het recht voor meerdere werkzaamheden dan vermeld in een aanvaarde opdracht uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. De opdrachtgever wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

6.  De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door ons retour is ontvangen.

Uitvoering opdracht

7. Wij zullen de ons gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uitvoeren, overeenkomstig algemeen aanvaarde beginselen en normen. Wij zijn bevoegd ons door andere medewerkers te laten bijstaan en, in overleg met opdrachtgever, andere deskundigen in te schakelen. Wij bepalen de wijze, waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Op verzoek lichten wij opdrachtgever vooraf in over de wijze van uitvoering van de opdracht. Wij spannen ons in de overeengekomen uitvoeringstermijn te halen, maar zijn niet aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade bij overschrijding van deze termijn.

8. De opdrachtgever verplicht zich ons de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens te verschaffen.

Duur

9. Opdrachten, tot het inrichten, voeren en/of bijhouden van een administratie waaronder begrepen het samenstellen van de jaarrapportage en ook opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd. Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of met het bereiken van het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip van beëindiging. Een voor onbepaalde tijd gegeven opdracht kan slechts worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval een opzegtermijn van minimaal een maand in acht moet worden genomen. Opzegging dient middels aangetekend schrijven aan de wederpartij te worden medegedeeld. Ingeval niet tijdig wordt opgezegd door de opdrachtgever, is deze een bedrag ter grootte van vijftig procent van de gemiddelde jaardeclaraties in de voorafgaande drie jaren of bij gebrek aan voorgaande factuurbedragen EUR 250,- schuldig. Onder de volgende bijzondere omstandigheden kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden worden: bij faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, ernstig betalingsverzuim van de opdrachtgever zijnde het overschrijden van de betalingstermijn met meer dan 30 dagen, het niet of niet volledig verschaffen van de benodigde gegevens die nodig zijn de opdracht naar behoren uit te voeren en het ernstig schaden van de vertrouwensrelatie tussen ons en de opdrachtgever.

Reclames

10.  Indien de opdrachtgever niet binnen 30 dagen bezwaar maakt tegen de uitvoering en voltooiing van de opdracht, wordt hij geacht de uitvoering als correct te beschouwen. In geval van rechtvaardige betwisting hebben wij de keuze tussen aanpassing van het bedrag van de declaratie, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van eventueel afgekeurde werkzaamheden of de opdrachtgever te verzoeken tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, tegen restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever over het ontbonden gedeelte betaalde.

Zekerheid / Opschorting

11. Wij zijn gerechtigd opdrachtgever te verzoeken om naar ons oordeel voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen, danwel een voorschot te vragen en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de verzochte zekerheid is gesteld, danwel het voorschot door ons is ontvangen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot schadevergoeding als wij onze werkzaamheden op grond van deze bepaling opschorten.

12. Wij zijn bovendien gerechtigd al onze verdere werkzaamheden in alle voor opdrachtgever in behandeling zijnde zaken op te schorten, indien opdrachtgever in verzuim is, als bedoeld in artikel 16.

Geheimhouding

13. Wij zijn ten opzichte van derden verplicht geheimhouding te bewaren met betrekking tot alle zaken die de opdrachtgever betreffen. Wij zijn niet gerechtigd informatie en gegevens voor een ander doel aan te wenden, dan waarvoor zij zijn verkregen.

Risico

14.  Wij zijn verplicht zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever of van derden voor de uitvoering van de opdracht afkomstige informatie, daarbij het recht hebbend gebruik te maken van opslag op computerbanden en –schijven. Het risico van beschadiging of teloorgaan van de bij ons of derden opgeslagen informatie is voor de opdrachtgever. Bij vervoer of verzending namens de opdrachtgever, ons of derden is het risico tevens voor opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden verbandhoudende met beschadiging of teloorgaan van de in dit artikel bedoelde informatie.

Declaratie

15. Het bedrag dat aan vergoeding in rekening wordt gebracht is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekend volgens de gebruikelijke tarieven van ons, die vooraf aan de opdrachtgever worden bekendgemaakt. Reisuren worden volledig in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Wij zijn gerechtigd periodiek deeldeclaraties te verzenden.

Betaling

16.  Betalingen dienen te gebeuren binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie. Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie niet binnen de vastgestelde termijn voldoet is hij van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en daarmee rente en buitengewone gerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever het bedrag van de declaratie niet tijdig voldoet, is hij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente vermeerderd met 3%. Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van het recht zich op verrekening te beroepen of beslag onder zichzelf te leggen. Ingeval van een gezamenlijke opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag der declaratie aansprakelijk.

Indien opdrachtgever het bedrag der declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 30 dagen na declaratiedatum door een aangetekende brief of brief met ontvangstbevestiging aan ons te melden op straffe van verval van het recht de declaratie te betwisten. Een betwisting over bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op. De kosten van incasso belopen 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

Aansprakelijkheid

17. Indien wij ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk zijn voor enige door de opdrachtgever te lijden schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag, waarvoor wij zijn verzekerd bij ons beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Van gemeld bedrag wordt desgevraagd opgave gedaan.

Indien door of tengevolge van de door ons verrichte werkzaamheden of het nalaten daarvan schade voor de opdrachtgever dreigt of is ontstaan, brengt de opdrachtgever ons daarvan binnen 30 dagen, nadat de opdrachtgever redelijkerwijs van de schade of nog te komen schade heeft kunnen kennisnemen, schriftelijk in kennis, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding vervalt. Deze vervaltermijn van 30 dagen geldt niet indien vaststaat dat wij door de niet inachtneming van de termijn, niet in een nadeliger positie zijn gebracht.

18. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die is ontstaan door een fout in onze uitvoering van de werkzaamheden.

Retentierecht

19. Wij zijn bevoegd de afgifte van de zaken die wij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van enige opdracht onder ons hebben op te schorten totdat al onze vorderingen jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook zijn voldaan.

Industrieel en intellectueel eigendom

20. Alle rechten van industriële of intellectuele aard met betrekking tot van ons afkomstige of door ons gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden etc. zijn, worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van ons, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden etc. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ons voorbehouden.

Behoudens in geval voldaan moet worden aan een wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak is de opdrachtgever niet gerechtigd om door ons geproduceerde stukken waaronder rapporten, verklaringen en adviezen, waarvan wij het auteursrecht hebben c.q. voorbehouden, aan derden af te staan, tenzij wij uitdrukkelijk hiertoe per geval afzonderlijk schriftelijk toestemming hebben verleend.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

21. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Slechts de rechter van onze woonplaats is bevoegd geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten, tenzij wij kiezen voor de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.

22. Ingeval de rechter een bepaling uit deze voorwaarden als onredelijk bezwarend aanmerkt, treedt daar een door ons vast te stellen, doch rechtens toelaatbare, vergelijkbare bepaling voor in de plaats.